Podmínky ochrany osobních údajů

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen "OÚ").

 

Správcem vašich osobních údajů je:

 • PROFITENT sro
  Průmyslová 3416/1
  085 01 Bardejov
 • IČ 54004764

 

(dále jen „provozovatel“).

Kontaktní údaje správce:

 

Společnost PROFITENT sro

Průmyslová 3416/1

085 01 Bardějov

IČ 54004764

Zapsána na Prešov, odd. Sro, vl.č.34703/P

 

e-mailem: obchod@profitent.sk

 

kontakt: 0940 853 449

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Dodržujeme pravidla a proto je ochrana vašich OÚ pro nás důležitá. OÚ zpracováváme ve smyslu těchto podmínek:

 

Udělením souhlasu se zpracováním OÚ na portálu  www.profitent.cz  poskytujete svůj souhlas vážný a svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle dotyčné osoby (kupujícího) ve formě jednoznačně potvrzujícího úkonu ve smyslu nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 , ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, a také podle ustanovení zákona 18/2018 Sb., ze dne 29. listopadu 2017 o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů v platném znění provozovateli (dále jen „GDPR a ZÁKON“).

 

2 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OÚ

Pokud jste nám poskytli OÚ, budou použity pro následující účely:

2.1 E-shop – k uzavření a plnění kupní smlouvy, zpracování platby, dodání produktu, případně výkonu ostatních souvisejících činností (jako například reklamační a jiné povinnosti související s právními předpisy v oblasti ochrany spotřebitele), uzavřené prostřednictvím www.profitent.sk mezi   provozovatelem  a kupujícím. Pro vyřízení objednávky jste nám poskytli údaje jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo a vaše platební údaje. E-mail a tel. kontakt slouží také jako komunikační prostředek.

Na váš e-mail, budou zaslány informace jako potvrzení objednávky a průběžně informace o stavu objednávky.

Osobní údaje zpracováváme na právním základě (čl. 6 /1/b GDPR a ZÁKONA) zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba (kupující), nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby ( kupujícího) (bod. 2. 1) tj. jde o smluvní požadavek.

2.2 Marketing – pro marketingové účely, pokud jste udělili souhlas provozovateli a to odkliknutím opt in. Pod marketingovými účely se rozumí podpora prodeje, marketingové nabídky, newsletters, informace o produktech a novinkách. Marketingové informace lze zasílat pouze registrovaným zákazníkům.

Pokud si zákazník nepřeje dostávat tyto nabídky, jednoduše nám napíše na obchod@profitent.sk a my ho z newsletteru odhlásíme resp. vymažeme.

Provozovatel zpracovává OÚ na základě souhlasu dotyčné osoby (čl. 6/1/a GDPR a ZÁKONA).

 

Provozovatel zpracovává OÚ na základě souhlasu dotyčné osoby (čl. 6/1/a GDPR a ZÁKONA).

 

3 REGISTRACE

Kupující má možnost se na stránce  www.profitent.sk  registrovat. Kupujícímu je umožněno nakupovat i bez registrace.

V případě, že se rozhodnete nakupovat prostřednictvím registrace, vaše OÚ budeme zpracovávat takto:

Své konto si chráníte heslem. Přihlášením do svého konta získáte informace o svých objednávkách, můžete si upravovat své OÚ, jako nastavení zasílání newsletteru. Prosím, chraňte své heslo, provozovatel neodpovídá za zneužití hesla.

Pokud jste si to však rozmysleli a nechcete být nadále registrováni, můžete registraci ve svém kontě vymazat. Nakupovat na www.profitent.sk můžete kdykoli i jako neregistrovaný kupující tedy host.
 

4 TŘETÍ STRANY

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Netdirect, sro (provozovatel ehsopového systému FastCentrik PLUS), firma Websupport sro (správce serverů), Heureka Shopping sro (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti), GEIS sro (přepravce zásilek). OÚ kupujícího jsou zpracovávány, jen za účelem plnění smlouvy a na nezbytnou dobu blíže uvedenou v odst. 2. 6. Doba zpracování.

*Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracovávání osobních údajů za účelem zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

5 MLADŠÍ JAKO 16 LET

Provozovatel v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby zákonně, pokud dotyčná osoba dovršila 16 let věku. Tento e-shop není přímo určen osobám mladším 16 let.

Provozovatel nezpracovává OÚ osob mladších 16 let. Při každém registrování/přihlášení, provozovatel žádá čestné prohlášení kupujícího. Tento e-shop není určen k nákupu mladších 16 let.

 

6 DOBA ZPRACOVÁNÍ

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ode dne udělení souhlasu ve smyslu těchto podmínek až po dobu 10 let při splnění účelu plnění ze smlouvy ods. 2.1. (týká se to účetních dokladů – faktury). U neregistrovaných kupujících se osobní údaje z objednávky vymažou z administrativního systému e-shopu platformy po dvou letech od uskutečnění objednávky, avšak osobní údaje uvedené na faktuře potřebujeme k archivaci účetních dokladů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ode dne udělení ve smyslu těchto podmínek až po dobu 3 let při splnění účelu marketingových aktivit ods. 2.2.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ode dne udělení ve smyslu těchto podmínek až po dobu 3 let při splnění účelu věrnostního programu ods. 2.3, avšak pokud registrovaný kupující nebude aktivní 18 měsíců od posledního nákupu tj. neuskuteční další nákup bude jeho konto automaticky vymazáno.

 

7 PŘENOS DO TŘETÍ ZEMĚ

Provozovatel využívá aplikaci Mailchimp, která má sídlo v USA.

USA je země, které podle rozhodnutí Evropské komise zaručuje přiměřenou ochranu. Provozovatel online aplikace Mailchipm poskytl přiměřenou záruky a bezpečnost OÚ a zaručuje se, že OÚ zpracovává ve smyslu zásad GDPR.

 

8 AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVÁNÍ

Za účelem zkvalitňování marketingových kampaní, provozovatel využívá automatizované profilování. Profilováním pro Vás segmentujeme nabídku/y, které Vás mohou zajímat a jsou pro vás výhodnější. V případě profilování využíváme následující systémy Google Adwords.

Souhlas se nevyžaduje pro základní sběr statistických údajů. použitím měřicího kódu Google Analytics.

 

9 IP ADRESA  

Je soubor čísel jednoznačně identifikující zařízení v počítačové síti.

IP adresu lze z hlediska ochrany osobních údajů označit za údaj týkající se identifikovatelné osoby.

IP adresa se stává osobním údajem pokud:

 • IP adresa je osobním údajem, pokud ji zpracovává poskytovatel internetového připojení společně s jinou identifikací (jméno, email…).
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivci je třeba považovat za osobní údaje.
 • dynamická IP adresa bude považována za osobní údaj v případě, kdy poskytovatel online služeb bude zpracovávat společně s dynamickou IP adresou i další identifikátory považované za osobní údaje (např. jméno, příjmení, mail apod.).

V případě uchovávání IP adresy na webovém sídle (např. redakční systém WordPress při komentářích) je nutné zvolit vhodný účel zpracování nebo použít pseudonymizaci.

 

 1.  BEZPEČNÝ PŘENOS ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou bezpečně přenášeny díky šifrování. Systém kódování SSL (Secure Socket Layer) se nejčastěji využívá pro bezpečnou komunikaci s webovými servery. Osobní údaje v našich systémech i internetová stránka jsou zabezpečeny přiměřenými technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, změně a dalšímu šíření údajů prostřednictvím neoprávněných osob.

V případě, že jste i registrovaní na naší stránce  www.profitent.cz , přístup k vašemu kontu máte pouze vy, proto dbejte abyste s těmito údaji nakládali důvěrně. Provozovatel neodpovídá za neoprávněné nakládání nebo zneužití hesla.

 

11 PRÁVA DOTKNUTÉ OSOBY (kupujícího)

Kupující má právo ve smyslu GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na přenosnost údajů, (iv) právo namítat, (v) právo na odvolání souhlasu, (vi) právo na přístup k informacím.

 • Právo na opravu.

Kupující má právo, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné OÚ, které se týkají jeho osoby a doplnění neúplných OÚ.

 • Právo na výmaz.

Kupující má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal OÚ, které se jí týkají. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat tyto OÚ, je-li splněn některý z těchto důvodů:

 • OÚ již nejsou zapotřebí pro účel, pro který byl získán nebo zpracován,
 • dotyčná osoba odvolá souhlas ke zpracování OÚ alespoň pro 1 konkrétní účel nebo souhlas je neplatný, pokud jeho poskytnutí vylučuje zvláštní předpis,
 • dotyčná osoba namítá zpracování OÚ podle a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování OÚ nebo dotyčná osoba namítá zpracování OÚ podle týká se to přímého marketingu včetně profilování,  
 • OÚ se zpracovávají nezákonně,
 • je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo
 • se OÚ získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dotyčná osoba je mladší 16 let.

Pokud provozovatel zveřejnil OÚ a je povinen je vymazat, je zároveň povinen přijmout přiměřená bezpečnostní opatření, včetně technických opatření s ohledem na dostupnou technologii a náklady na jejich provedení, za účelem informování ostatních provozovatelů, kteří zpracovávají OÚ dotyčné osoby o její žádosti, aby tito provozovatelé vymazali. odkazy na její OÚ a jejich kopie nebo odpisy.

 • Právo na přenosnost údajů.

Kupující má právo získat OÚ, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto OÚ dalšímu provozovateli - prodejci, pokud je to technicky možné a pokud:

 • se OÚ zpracovávají na základě souhlasu dotyčné osoby, na základě smlouvy a na základě souhlasu dotyčné osoby, který je neplatný, pokud jeho poskytnutí vylučuje zvláštní předpis,
 • zpracování OÚ se provádí automatizovanými prostředky.
 • Právo namítat

Kupující má právo namítat zpracování OÚ, které se jí týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem, provozovatel je povinen dotyčnou osobu výslovně upozornit na její práva nejpozději při první komunikaci s ní, přičemž informace o tomto právu musí být uvedena jasně a odděleně od jakýchkoli jiných informací. Kupující své právo namítat může uplatňovat automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.

 • Odvolání souhlasu

Kupující má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním; před poskytnutím souhlasu musí být kupující o této skutečnosti informován. Kupující může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělil.

 • Právo na přístup k informacím.

Kupující má právo získat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají OÚ, které se jí týkají. Pokud provozovatel takové OÚ zpracovává, má kupující právo získat přístup k těmto OÚ a informace o:

 • účelu zpracování OÚ,
 • kategorii zpracovávaných OÚ – v našem případě, jsou to běžné OÚ, provozovatel nezpracovává zvláštní kategorii OÚ,
 • identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být OÚ poskytnuty, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,
 • době uchovávání OÚ; není-li to možné, informaci o kritériích jejího určení,
 • právě požadovat od provozovatele opravu OÚ týkajících se kupujícího, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování OÚ,
 • právě podat návrh na zahájení řízení,
 • zdroji OÚ, pokud se osobní údaje nezískaly od kupujícího,
 • existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování v těchto případech poskytne provozovatel kupujícímu informace zejména o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování OÚ pro kupujícího.

Provozovatel je povinen poskytnout na základě této žádost informace do 30 dnů od doručení této žádosti. Tuto lhůtu může provozovatel prodloužit o dalších 60 dní, o odkladu vás budeme informovat.

Za  opakované  poskytnutí OÚ, o které kupující požádá, může provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Provozovatel je povinen poskytnout OÚ kupujícího způsobem jakým požádal nebo podle jeho požadavku.

Provozovatel si vyhrazuje právo kupujícího verifikovat, a zjistit, zda se jedná o konkrétního kupujícího. Verifikace spočívá, v poskytnutí dodatečných informací např. prostřednictvím kontrolních otázek. Verifikace je důležitá z hlediska poskytnutí informací o OÚ, které provozovatel zpracovává ochrany osobních údajů.

 • Právo podat návrh na zahájení řízení kupujícím.

Kupující může podat návrh na zahájení řízení ve smyslu § 100 Zákona, je-li přímo dotčen na svých právech, návrh musí obsahovat kdo jej podává, proti komu návrh směřuje s předmětem návrhu s označením práv, která měla být při zpracování osobních údajů porušena, důkazy.

Vzor návrhu bude zveřejněn na webové stránce Úřadu na ochranu osobních údajů, Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úřad posoudí podnět do 30 dnů, rozhodně do 90 dnů nebo lhůtu může přiměřeně prodloužit. 
 

12 COOKIES

12.1V souladu s § 55 ods. 5 zákona NRSR čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů si Vás dovolujeme informovat o používání cookies a zaměřit Vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

Tyto zásady obsahují informace o tom, jak provozovatel používá soubory cookie a podobné technologie (dále jen „cookies“).

12.2 Co jsou cookies?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, platnost a hodnotu. Při příští návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory „cookies“, které používáme, nepoškozují váš počítač.

12.3 Druhy cookies.

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit je vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah.

Na stránce   www.profitent.sk  mohou být použity dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkách používáme několik typů cookies.

 • Základní soubory cookies

Tyto soubory cookies tvoří základ pro provoz našich webových stránek a umožňují používání základních funkcí, jako jsou například zabezpečené oblasti nebo online platby. Základními cookies jsou například. zapamatování přihlášení, umožnění přístupu k zabezpečeným oblastem bez nutnosti opětovného přihlášení, předvyplnění formulářů a pod. Bez těchto cookies nemůžeme poskytovat služby, které tvoří základ našich stránek. Pokud tyto cookies zakážete, nebudeme moci zaručit bezvadný chod stránek.

 • Provozní soubory cookies

Pomocí provozních cookies shromažďujeme statistické informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Tyto technické informace nám např. řeknou, na které části webové stránky jste klikli, kterou stránku jste navštívili naposledy a pod. Tyto cookies nám slouží k analýze a vylepšování našich webových stránek z hlediska obsahu, výkonu a designu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme vám zaručit bezvadný chod našich stránek.

 • Soubory cookies třetích stran

Na stránkách  www.profitent.cz  jsou propojení a integrovaný obsah z jiných webových stránek. Proto mohou být během používání našich webových stránek vytvořeny soubory cookies, které nepodléhají kontrole  www.profitent.cz . Jedná se například o případ, kdy prohlížená webová stránka používá nástroj pro analýzu nebo marketingovou automatizaci od třetí strany (například nástroje společností Google) nebo zobrazuje obsah webových stránek třetí strany. YouTube nebo Facebook. To má za následek přijetí souborů cookie od těchto služeb třetích stran. Provozovatel nemůže mít kontrolu nad ukládáním ani přístup k těmto souborům cookie. Chcete-li vědět, jak tyto třetí strany používají soubory cookie, přečtěte si zásady ochrany soukromí a zásady používání souborů cookie těchto služeb.

 

12.4 Nechci využívat cookies, jak to změnit?

Cookies, které se na  www.profitent.sk  používají, si můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči. Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické akceptování cookies. Toto nastavení můžete změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení.

Instrukce pro změnu cookies naleznete v pomoci každého prohlížeče. Pokud používáte různá zařízení pro přístup ke stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Cookies můžete v prohlížeči odstranit jednotlivě nebo všechny najednou a to buď přímo (pokud ví kde jsou uloženy) nebo pomocí prohlížeče.

 

13 MÁTE OTÁZKY ?

V případě, jakýchkoliv dotazů nebo připomínek týkajících se zpracování osobních údajů, nás můžete kontaktovat, rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktní údaje správce:

Kontaktní údaje: e - mail: obchod@profitent.cz


 

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto informace nabývají platnosti a účinnosti dnem 25.05.2018. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit v případě změny zpracování OÚ ve společnosti a v případě legislativní změny.